730 332 383

Polityka prywatności

I. Informacje wstępne

Niniejsza Polityka prywatności stanowi integralną cześć Regulaminu Sklepu Portalu internetowego labhome.pl. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją Polityki prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności jest udostępniona na stałe w stopce Sklepu i Portalu labhome.pl zapewniając pełną transparentność jej zapisów. Użytkownik może w dowolnym momencie zapoznać się z jej treścią oraz ma możliwość przeczytania, pobrania oraz wydrukowania Polityki prywatności.

Użytkownik Portalu i Sklepu labhome.pl przed rozpoczęciem korzystania z Portalu i Sklepu powinien zapoznać się z Niniejszą Polityką prywatności. Przeglądanie Portalu i Sklepu traktujemy jako zgodę na niniejszą Politykę prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych wszystkich osób korzystających z Portalu i Sklepu labhome.pl, a także zakres oraz cel ich przetwarzania.

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych:

 • Klientów / Użytkowników portalu odwiedzających Sklep i Portal labhome.pl
 • Użytkowników, którzy przesłali zapytanie bądź wiadomość korzystając z Formularza kontaktowego
 • Użytkowników, którzy umieścili komentarz do wpisu bądź produktu
 • Kupujących – zawierających Umowę sprzedaży

jest ZBADAJSIE SP. Z O.O. z siedzibą w Nysie przy ul. Norwida 1/2, 48-300 Nysa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000577238, NIP: 7532438338, REGON: 362556560,

zwana w dalszej części Polityki prywatności „Administratorem”.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane w dalszej części Polityki prywatności „RODO”.

III. Zakres gromadzonych danych

Gromadzone przez Sklep i Portal labhome.pl dane osobowe obejmują:

 • Adres IP
 • Imię, nazwisko
 • Adres dostawy
 • Numer telefonu
 • Adres email
 • Nazwa firmy
 • Adres prowadzenia działaności

Dane osobowe są pozyskiwane podczas uzupełniania Formularza zamówienia przez Kupującego, który przystępuje do zawarcia Umowy sprzedaży dobrowolnie. Uzupełnienie Formularza zamówienia jest niezbędne do realizacji Zamówienia oraz poprawnego wykonania Umowy sprzedaży. Kupujący zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu każdorazowo przed zawarciem Umowy sprzedaży, co jest jednoznaczne – na mocy Regulaminu – również z tym, że zapoznał się z warunkami Polityki prywatności i w pełni ją akceptuje.

IV. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • Realizacji Zamówienia poprzez zawarcie i realizację Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, w tym fakturowania oraz wysyłki – do czasu zakończenia realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 • Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawa podatkowego – w tym przetwarzania i przechowywania dokumentów finansowych w oparciu o przepisy prawa podatkowego przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i Portalu, albo dłużej, jeżeli wymagają tego przepisy prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

Dane osobowe nie są udostępniane, przekazywane ani użyczane innym podmiotom dla celów marketingowych bezpośrednio przez Administratora.

V. Zgoda na przetwarzanie danych

Podawanie danych osobowych przez Użytkowników Sklepu i Portalu labhome.pl jest dobrowolne. Zgodnie z Regulaminem Sklepu i Portalu podawanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji Zamówienia oraz poprawnego wykonania Umowy sprzedaży.

Klient Sklepu bądź Kupujący, który dobrowolnie podał swoje dane osobowe w Formularzu zamówienia może w dowolnym momencie:

 • cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych lub ograniczyć ich przetwarzanie
 • uzyskać prawo dostępu do swoich danych osobowych
 • sprostować swoje dane
 • usunąć swoje dane

W tym celu należy skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość email na adres: info@labhome.pl.

Cofnięcie zgody bądź usunięcie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem bądź usunięciem danych.

Klientowi Sklepu i Portalu labhome.pl, którego dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności oraz wynikających z realizacji Umowy Sprzedaży, a także wynikających z obowiązujących przepisów prawa, to znaczy:

 • dostawcy infrastruktury technicznej wykorzystywanej w celu prowadzenia Portalu i Sklepu (nazwa.pl sp. z o.o, IQ PL Sp. z o.o.)
 • dostawcy oprogramowania niezbędnego do prowadzenia księgowości oraz oprogramowania do wystawiania faktur VAT (InsERT S.A., Fakturownia Sp. z o.o.)
 • dostawcy bramek płatności w systemie online Przelewy24 (PayPro S.A.)
 • dostawcy usług logistycznych i kurierskich (DPD Polska Sp. z o.o.)
 • podmioty, którym Administrator zlecił prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wszelkich innych usług księgowych wynikających z ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o rachunkowości itp.

Akceptując niniejszą Politykę prywatności Klient Sklepu i Portalu labhome.pl wyraża zgodę na powierzanie przetwarzania jego danych osobowych przez wyżej wymienione podmioty. Z chwilą przejęcia danych osobowych odpowiedzialność za ich przetwarzanie ponoszą wyżej wymienione podmioty, na co Klient Sklepu i Portalu labhome.pl wyraża swoją zgodę.

VI. Zabezpieczenie danych osobowych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Administrator podejmuje środki organizacyjne i techniczne do zapobiegania pozyskiwania danych osobowych przez osoby niepowołane.

Sklep i Portal labhome.pl korzysta z protokołu https oraz posiada certyfikat SSL (Secure Sockets Layer) sygnowany przez CERTUM (Powszechne Centrum Certyfikacji). Certyfikat SSL gwarantuje szyfrowanie oraz poufność danych.

Sklep i Portal labhome.pl posiada wysoki poziom bezpieczeństwa oraz sygnalizuje Internautom, że znajdują się na stronie godnej zaufania, która pochodzi z pewnego źródła.

Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

VII. Polityka cookies

Na Portalu i w Sklepie labhome.pl stosowane się pliki cookies. Pliki cookies, zwane również “ciasteczkami” to krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w pamięci urządzenia użytkownika (np. komputer PC, laptop, smartphone etc.) – w przeglądarce internetowej lub na twardym dysku komputera użytkownika, który przegląda stronę internetową (taką, na której są stosowane pliki cookies). W razie ponownej wizyty użytkownika pliki cookies dostosowują stronę internetową do jego preferencji oraz pozwalają na rozpoznanie urządzanie końcowego.

Niniejsza Polityka prywatności ma również za zadanie wyjaśnić to, w jakim celu na Portalu i w Sklepie labhome.pl są używane pliki cookies.

Poprzez korzystanie z Portalu i Sklepu Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności jest jednoznaczna z akceptacją Polityki cookies.

Użytkownicy Portalu i Sklepu w każdym czasie mogą (w programie służącym do przeglądania stron internetowych) zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. W szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę tych plików / uniknąć zamieszczenie plików na swoim urządzeniu. Należy mieć jednak na uwadze, że po blokadzie lub usunięciu plików cookies niektóre sekcje naszego Portalu i Sklepu mogą nie funkcjonować w poprawny sposób. Właściciel Sklepu i Portalu labhome.pl informuje zatem, że ograniczenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych niniejszego Portalu i Sklepu.

Pliki cookies przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego Portalu i Sklepu.

Dane gromadzone przy użyciu plików „cookies” nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.

Wszelkie informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarka internetowa).

Na Portalu i w Sklepie stosujemy również pliki cookies pochodzące od innych podmiotów realizujących dla nas kampanie reklamowe, tzn. Google i Facebook. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat plików cookies dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów z uwagi na fakt, że sposób działania tych plików może być inny od przedstawionego w naszej Polityce prywatności.

VIII. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób Portal i Sklep labhome.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

Data opublikowania Polityki prywatności: 25.05.2018