730 332 383

Regulamin

I. Definicje

1.1. Sklep – Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę działający poprzez stronę internetową pod adresem https://labhome.pl, w którym Klient może dokonywać Zamówień;
1.2. Portal – Portal Internetowy znajdujący się pod tym samym adresem, w którym Klient ma dostęp do informacji merytorycznych oraz technicznych dotyczących oferowanych Produktów;
1.3. Sprzedawca – Właściciel Sklepu i Portalu;
1.4. Klient / Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Sklepu i Portalu, niezależnie od tego czy dokona Zamówienia;
1.5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, która zawiera umowę sprzedaży w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
1.6 Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierająca umowę sprzedaży w ramach Sklepu;
1.7. Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca;
1.8. Towar / Produkt – dostępna i prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą, a Kupującym;
1.9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty przeznaczone do zakupu, umożliwiający również ustalenie oraz modyfikację ilości Produktów;
1.10. Zamówienie –  oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą;
1.11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie przez Kupującego warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
1.12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym;
1.13. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym przy braku jednoczesnej obecności stron umowy z wykorzystaniem kanałów komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie, w tym Formularza zamówienia;
1.14. Dokument sprzedaży – Faktura VAT;
1.15. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu i Portalu;
1.16. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;
1.17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
1.18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
1.19. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
1.20. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
1.21. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwane także „GDPR” lub Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych;
1.22. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
1.23. Ustawa prawo własności przemysłowej – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej;
1.24. Ustawa o wyrobach medycznych – ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;
1.25. Prawo farmaceutyczne – ustawa z dnia 6 września Prawo farmaceutyczne;
1.26. Wyrób medyczny do samokontroli – wyrób medyczny do diagnostyki in vitro przeznaczony przez wytwórcę do używania w warunkach domowych przez osobę niebędącą profesjonalnym użytkownikiem, która będzie odnosiła wynik testu do osoby badanej;
1.27. Certyfikat Zgodności CE – dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów medycznych, poświadczający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro;

II. Sprzedawca / Właściciel Sklepu i Portalu

2.1. Właścicielem Sklepu i Portalu, dostępnego pod adresem internetowym https://labhome.pl jest ZBADAJSIE SP. Z O.O. z siedzibą w Nysie, pod adresem:
Cypriana Kamila Norwida 1/2, 48-300 Nysa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000577238, NIP: 7532438338, REGON: 362556560 o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł wpłaconym w całości;
2.2. Działalność gospodarcza Spółki prowadzona jest pod adresem: ul. 22 Stycznia 5/1, 48-304 Nysa;
2.3. Kontakt z Właścicielem Sklepu jest możliwy:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@labhome.pl;
b) telefonicznie: +48 730 332 383 w godzinach od 8:00 do 17:00 w dni robocze;
c) pisemnie na adres: ZBADAJSIE SP. Z O.O. ul. Norwida 1/2, 48-300 Nysa;
2.4. Właściciel Sklepu oświadcza, iż jest uprawniony – od strony organizacyjnej, handlowej i prawnej – do sprzedaży oferowanych Produktów oraz wykonał ciążące na nim obowiązki i posiada prawo do sprzedaży Wyrobów medycznych do samokontroli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

III. Charakterystyka Produktów

3.1. Prezentowane w Sklepie produkty są Wyrobami medycznymi, które definiuje Ustawa o wyrobach medycznych jako Wyroby medyczne do samokontroli;
3.2. Wyroby są opracowane i wytwarzane na terenie Unii Europejskiej (Made in Francec, Made in Denmark);
3.3. Wyroby są zgodne z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro Dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro;
3.4. Wyroby posiadają Certyfikat zgodności CE wydany przez Unijną Jednostkę Notyfikowaną oraz Certyfikaty Jakości ISO 9001:13485 potwierdzające najwyższą jakość Wyrobów medycznych, ich zgodność z wymaganiami prawnymi oraz bezpieczeństwo;

IV. Postanowienia ogólne

4.1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet;
4.2. Korzystanie z usług Sklepu jest możliwe poprzez posiadanie dostępu do urządzeń umożliwiających korzystanie z zasobów Internetu: skrzynki pocztowej oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www;
4.3. Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek zasobów internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla, Safari IOS (zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek);
4.4. Przeglądanie treści Sklepu oraz Portalu, w tym przeglądanie asortymentu, dokonywanie Zamówień oraz zawieranie Umów sprzedaży nie wymaga rejestracji;
4.5. Produkty prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego;
4.6. Wszelkie informacje o Produktach, w tym opis, cena, parametry techniczne i użytkowe stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;
4.7. Niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
4.8. Niniejszy Regulamin jest udostępniony przez Sklep i Portal zapewniając pełną transparentność zasad korzystania ze Sklepu i Portalu;
4.9. Użytkownik może w dowolnym momencie zapoznać się z warunkami Regulaminu, który na stałe znajduje się w stopce Sklepu i Portalu – w związku z czym Użytkownik ma możliwość przeczytania oraz wydrukowania niniejszego Regulaminu;
4.10. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy sprzedaży – Kupujący zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu każdorazowo przed zawarciem Umowy sprzedaży, co jest jednoznaczne z tym, że zapoznał się z warunkami Regulaminu i w pełni je akceptuje;
4.11. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady korzystania ze Sklepu i Portalu;
b) warunki i zasady składnia Zamówień w Sklepie drogą elektroniczną;
b) zasady i tryb zawierania z Kupującym Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu;
4.12. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji poprzez wysłanie Kupującemu emaila z potwierdzeniem Zamówienia;
4.13. Po zawarciu Umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Kupujący do zapłaty ceny i odebrania zamówionego Produktu / Produktów;
4.14. Klient / Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze Sklepu i Portalu w sposób nie zakłócający jego pracy i funkcjonowania;
b) niepodejmowania działań SPAMOWYCH;
c) korzystania z wszelkich autorskich treści zamieszczonych w ramach Sklepu i Portalu – jedynie w zakresie użytku osobistego;

V. Zamówienie

5.1. Sklep przyjmuje Zamówienia 24 godziny na dobę przez cały rok;
5.2. Klient może zrealizować Zamówienie w Sklepie bez konieczności rejestrowania się i logowania, tzn. bez zakładania indywidualnego konta;
5.3. W celu złożenia Zamówienia należy:
a) przejść do zakładki Zamów online / Sklep;
b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” – dodanie produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia, Produkty mogą być usuwane i dodawane do Koszyka na nowo, może być także dokonana zmiana liczby zamówionych produktów;
c) sprawdzić zawartość koszyka jako podsumowanie Zamówienia;
d) kontynuować zakupy klikając przycisk „Kontynuuj zakupy” lub przejść do Kasy poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”;
e) poprawnie i uważnie wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, adresu dostawy oraz innych danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia;
f) wybrać sposób płatności za Produkt i przesyłkę;
g) zaakceptować warunki poprzez zaznaczenie: Przeczytałem/am i akceptuję warunki regulaminu;
h) kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”;
5.4. Klikając „Kupuję i płacę” Kupujący wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, co jest niezbędne w celu poprawnego wykonania Umowy Sprzedaży;
5.5. Kupujący otrzyma na wskazany przez siebie adres email potwierdzenie złożonego Zamówienia – wówczas zostaje ono przyjęte do realizacji;
5.6. Kupujący może dokonać zmiany Zamówienia, a także zrezygnować z Zamówienia zanim zostanie wysłane – w tym celu należy niezwłocznie skontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem wiadomości email lub telefonicznie;
5.7. Sklep nie jest zobowiązany do realizowania Zamówień, jeśli:
a) Formularz zamówienia został wypełniony w sposób niekompletny, błędny lub nieprawdziwy – wówczas Sklep zastrzega sobie prawo do wezwania Kupującego drogą mailową o doprecyzowanie danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia oraz wysyłki;
b) z jakichkolwiek przyczyn technicznych nie otrzymał potwierdzenia Zamówienia;
c) wycofał dany produkt ze sprzedaży lub wyczerpał asortyment o czym jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Klienta;
5.8. Informacje w sprawie Zamówień można uzyskać telefonicznie: 730 332 383 – od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 17:00 lub mailowo: zamówienia@labhome.pl;

VI. Płatność

6.1. Ceny produktów wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (są cenami brutto);
6.2. Ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy;
6.3. Ceny Produktów są wiążące dla Klienta w momencie złożenia przez niego Zamówienia;
6.4. Koszt dostawy jest doliczany do ceny Towaru, co łącznie stanowi całkowitą wartość Zamówienia;
6.5. Za wybrane produkty w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
a) systemem Przelewy24 (przekazy bankowe – szybkie płatności);
b) systemem Przelewy24 (płatność kartą);
Adnotacja: operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
Kupujący, akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych podanych w Formularzu zamówienia firmie PayPro SA, co jest niezbędne do realizacji Zamówienia przy płatności systemem Przelewy24;
6.6. Dokumentem sprzedaży potwierdzającym każdą sprzedaż, niezależnie od wybranej opcji płatności – jest Faktura VAT, dołączona do przesyłki;
6.7. Sklep zastrzega sobie prawo do zwrotu wpłaconych środków przez system Przelewy24 za Zamówienie w przypadku braku jego realizacji w terminie powyżej 7 dni od daty złożenia Zamówienia;

VII. Zawarcie Umowy Sprzedaży 

7.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia za pomocą procedury opisanej w części V Regulaminu;
7.2. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;
7.3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz przyjęciem do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę stosownej wiadomości email na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta;
7.4. Umowa jest zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa w powyższym punkcie;
7.5. Każdy email z potwierdzeniem Zamówienia zawiera:
a) numer Zamówienia;
b) przedmiot Zamówienia;
c) ceny jednostkowe oraz łączne Produktów;
d) koszt dostawy;
e) wybrany sposób płatności;

VIII. Dostawa

8.1. Dostawa zamówionego towaru odbywa się na adres podany przez Kupującego w Formularzu zamówienia;
8.2. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD;
8.3. Kupujący akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych podanych w Formularzu zamówienia firmie kurierskiej DPD, co jest niezbędne do realizacji Zamówienia;
8.4. Wysyłka zamówionego towaru następuje w ciągu 2 dni roboczych;
8.5. Towar wysyłamy w specjalnych opakowaniach odpornych na uszkodzenia;
8.6. Przesyłki są dostarczane w opakowaniach uniemożliwiających rozpoznanie produktu bez rozpakowywania;
8.7. Koszt przesyłki w obrębie Polski – kurier DPD: 14.49 zł
8.8. Koszt przesyłki doliczany jest do ceny Towaru, co stanowi całkowitą wartość Zamówienia;
8.9. Właściciel Sklepu zastrzega, iż nie odpowiada za niedotrzymanie czasu dostawy lub inne błędy, niezależne od niego, a wynikłe z niedopilnowań i winy firmy kurierskiej DPD;
8.10. Właściciel Sklepu zastrzega, iż w przypadku nieodebrania przesyłki od kuriera przez Kupującego, z przyczyn niezależnych od Właściciela Sklepu oraz kuriera, to znaczy: “odbiorca nieobecny“, “brak możliwości dostarczenia przesyłki“, “brak możliwości kontaktu“, “błędny adres dostawy” itp. może przesłać przesyłkę ponownie na koszt Kupującego, bądź możliwy jest też odbiór osobisty;

IX. Odstąpienie od umowy / zwroty

9.1. Po otrzymaniu towaru przez Klienta nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży / zwrotu towaru;
9.2. Zgodnie z art. 96 ust. 5 ustawy – Prawo farmaceutyczne, pacjenci nie mają możliwości dokonania zwrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (posiadających europejski Certyfikat zgodności CE);
9.3. Od powyższej zasady ustawodawca wprowadził wyjątek dopuszczający jedynie zwrot takich leków lub wyrobów medycznych, które były obarczone wadą jakościową lub zostały wydane w sposób niewłaściwy (stosownie do art. 96 ust. 7 i 8 ustawy– Prawo farmaceutyczne);
9.4. Wadą jakościową może być:
a) przekroczony termin ważności produktu;
b) uszkodzone opakowanie zewnętrzne i bezpośrednie, zanieczyszczenia;
c) niezgodna z opakowaniem ilość produktu;
9.5. Dodatkowo brak możliwości odstąpienia od umowy określa art. 38 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta:
„Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu”;

X. Reklamacje

10.1. Aby dokonać reklamacji produktu należy skontaktować się z nami telefonicznie lub drogą elektroniczną;
10.2. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu;
10.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć podstawę reklamacji wyrobu medycznego:
a) produkt musi być obarczony wadą jakościową tj.: produkt z przekroczonym terminem ważności;
b) uszkodzone opakowanie zewnętrzne i bezpośrednie;
c) zanieczyszczenia;
d) niezgodna z opakowaniem ilość produktu;
10.4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi wymiana towaru (na koszt sklepu) lub zwrot równowartości zareklamowanego towaru na konto Klienta w ciągu 14 dni;

XI. Ochrona danych osobowych

11.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych swoich Klientów, Sklep Internetowy podejmuje środki organizacyjne i techniczne do zapobiegania pozyskiwania danych osobowych przez osoby niepowołane;
11.2. Wszelkie dane osobowe, takie jak: adres IP, imię i nazwisko, adres dostawy przesyłki, numer telefonu oraz adres email są chronione przez Sklep zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i RODO;
11.3. Składając Zamówienie oraz akceptując warunki niniejszego Regulaminu Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora niezbędnych do realizacji Zamówienia zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO;
11.4. Cel przetwarzania danych:
Zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych Klientów na potrzeby działalności Sklepu, tj. sprzedaży i wysyłki produktów;
11.5. Administrator danych osobowych:
ZBADAJSIE SP. Z O.O z siedzibą przy ul. Norwida 1/2, 48-300 Nysa
NIP: 7532438338 – REGON: 362556560 – KRS: 0000577238
email: info@labhome.pl;
11.6. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i może je usunąć, oraz są one podawane dobrowolnie na potrzeby realizacji Zamówienia i wysyłki Produktów;
11.7. Sklep korzysta z protokołu https oraz posiada certyfikat SSL (Secure Sockets Layer) sygnowany przez CERTUM (Powszechne Centrum Certyfikacji). Certyfikat SSL gwarantuje szyfrowanie oraz poufność danych;
11.8. Sklep posiada wysoki poziom bezpieczeństwa oraz sygnalizuje Internautom, że znajdują się na stronie godnej zaufania, która pochodzi z pewnego źródła;
11.9. Pełen zakres informacji na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności Sklepu i Portalu;
11.10. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza również akceptację Polityki prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu;

XII. Sklep zastrzega sobie prawo do

12.1. Wprowadzania nowych produktów do oferty;
12.2. Wycofywania produktów z oferty;
12.3. Zmiany cen produktów w ofercie;
12.4. Realizowania akcji promocyjnych;
12.5. Dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu bez powiadomienia i uprzedzenia;
12.6. Niepublikowania komentarzy zawierających sformułowania wulgarne, obraźliwe, nieetyczne, zniesławiające;
12.7. Niepublikowania komentarzy, których zakres przedmiotowy nie jest związany z tematyką Portalu i Sklepu;
12.8. Niepublikowania komentarzy, które zawierają link odsyłający do strony, usługi lub produktu, co jest powszechnie zaliczane do działań spamerskich;
12.9. Niepublikowania komentarzy, które wskazują na inne strony, produkty lub usługi, co jest powszechnie zaliczane do działań spamerskich;
12.10. Niepublikowania komentarzy, w których zachodzi zjawisko braku obiektywności, komentarzy od środowisk wywodzących się z firm konkurencyjnych oraz z firm oferujących produkty bądź usługi pokrewne;

XIII. Wszelkie prawa zastrzeżone

13.1. Jedynym podmiotem uprawionym do niniejszego Portalu oraz Sklepu jest ZBADAJSIE SP. Z O.O. z siedzibą w Nysie przy ul. Norwida 1/2, 48-300 Nysa;
13.2. Nazwa własna LabHome łącznie ze znakiem graficznym (logotyp) stanowią znak towarowy marki, który podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o własności przemysłowej; obowiązuje zakaz ich powielania, wykorzystywania oraz wszelkiej modyfikacji;
13.3. Wszelkie treści pisane, opracowania, treści graficzne oraz zdjęcia zawarte w niniejszym Portalu oraz Sklepie zostały opracowane lub zakupione przez Właściciela Sklepu i Portalu oraz są objęte Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych; obowiązuje zakaz ich kopiowania, rozpowszechniania, powielania oraz wszelkiej modyfikacji;

XIV. Postanowienia końcowe

13.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne akty prawne obowiązujące na terytorium państwa polskiego;
13.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Sklepu, a Klientem lub Kupującym, w tym również wynikłych z Umowy sprzedaży rozpatruje sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu;

Data opublikowania Regulaminu: 27.08.2016
Data modyfikacji Regulaminu: 25.05.2018